tel. 61 880 34 34 kancelaria@d-w-k.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Korzystamy z EPU. Windykacja należności przy pomocy Elektronicznego Postępowania upominawczego jest znacznie szybsza i tańsza niż w tradycyjny sposób.
Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działający w imieniu powoda radca prawny, adwokat posiadający w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponujący ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.
Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pozwu powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat.
Powód lub osoba działająca w imieniu powoda składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wybiera elektroniczną formę komunikacji z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu www.e-sad.gov.pl oraz akceptuje regulamin doręczeń elektronicznych.
Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.
Podając kod nakazu pozwany może potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu.

elektroniczne postępowanie upominawcze

elektroniczne postępowanie upominawcze


strona E-sad.gov.pl